lördag , 18 maj 2024
ÖVRIGT

Vad är betaltjänstedirektivet PSD2? Hur påverkar det egna företaget?

Introduktion till betaltjänstdirektiv 2 (PSD2)

Betaltjänstdirektivet 2 (PSD2) är ett EU-direktiv som reglerar betaltjänster för både företag och privatpersoner. Det är det andra betaltjänstdirektivet, efter det ursprungliga PSD, och syftar till att bidra till utvecklingen av en EU-omfattande marknad för elektroniska betalningar [1]. Direktivet omfattar ett brett utbud av betaltjänster, inklusive kreditöverföringar, autogiro och kortbetalningar, och gäller betaltjänstleverantörer som är verksamma inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) [2]. PSD2-direktivet implementerades i januari 2018 och sedan dess har det haft en betydande inverkan på betalningsbranschen [3].

Det primära målet med PSD2 är att öka säkerheten för elektroniska betalningar och att främja innovation och konkurrens inom betalningsbranschen. Direktivet kräver att betaltjänstleverantörer implementerar åtgärder för stark kundautentisering (SCA) för att säkerställa säkerheten för onlinebetalningar [4]. PSD2 introducerar också två nya typer av betaltjänstleverantörer: leverantörer av betalningsinitieringstjänster (PISP) ​​och leverantörer av kontoinformationstjänster (AISP) [5]. Dessa nya leverantörer förväntas öka konkurrensen inom betalningsbranschen genom att erbjuda nya och innovativa betaltjänster [1].

Omfattningen av PSD2 är bred och den påverkar olika intressenter inom betalningsbranschen, inklusive betaltjänstleverantörer, handlare och konsumenter. Betaltjänstleverantörer måste följa de nya reglerna och implementera SCA-åtgärder för att säkerställa säkerheten för sina kunders betalningstransaktioner [3]. Handlare måste också följa de nya reglerna och se till att deras betalningssystem är kompatibla med de nya SCA-kraven [6]. Konsumenter kommer å andra sidan att dra nytta av ökad säkerhet och innovation inom betalningsbranschen [7]. Sammantaget är PSD2 en betydande utveckling inom betalningsbranschen, och dess inverkan kommer att fortsätta att märkas under de kommande åren.

Viktiga bestämmelser i PSD2

PSD2, eller Payment Services Directive 2, är en förordning som påverkar både privatpersoner och företag i EU. Direktivet infördes 2015 och trädde i kraft i september 2019 [4]. De viktigaste bestämmelserna i PSD2 inkluderar tillgång till konto (XS2A), stark kundautentisering (SCA) och betalningsinitieringstjänster (PIS) [2]. XS2A tillåter tredjepartsleverantörer att få tillgång till bankkontoinformation med användarens samtycke, vilket främjar konkurrens och innovation inom betalningsbranschen [8][9]. SCA är en säkerhetsåtgärd som kräver att kunder autentisera sig med två eller flera faktorer innan de genomför en onlinetransaktion [10]. PIS tillåter tredjepartsleverantörer att initiera betalningar för kundens räkning, vilket kan leda till mer effektiva och kostnadseffektiva betalningslösningar [11][12].

SCA är en av de viktigaste bestämmelserna i PSD2, eftersom den syftar till att förbättra säkerheten för onlinebetalningar. SCA kräver att kunder tillhandahåller två eller flera autentiseringsfaktorer innan de slutför en onlinetransaktion, såsom ett lösenord och ett fingeravtryck eller en engångskod som skickas till deras mobila enhet [13]. PSD2 tillåter dock att vissa transaktioner undantas från SCA, till exempel transaktioner med lågt värde eller transaktioner med betrodda förmånstagare [14]. Företag som berörs av SCA bör förbereda ett tillvägagångssätt för fall där ett undantag nekas och kunden måste autentisera [15].

PSD2 har haft en betydande inverkan på betalningsbranschen och främjat konkurrens och innovation. Direktivet har ökat konkurrensen inom betaltjänster och introducerat nya lösningar, såsom PIS och XS2A [16]. Företag som erbjuder betaltjänster måste följa PSD2-reglerna, vilket kan vara komplext och kräva betydande investeringar i teknik och infrastruktur [1]. Men PSD2 ger också möjligheter för företag att erbjuda nya betalningslösningar och förbättra kundupplevelsen [9]. Företag i EU bör vara medvetna om PSD2 och dess inverkan på deras verksamhet, eftersom bristande efterlevnad kan leda till betydande påföljder och skada på rykte [17].

Inverkan av PSD2 på ditt eget företag

PSD2, eller Payment Services Directive 2, är ett EU-direktiv som reglerar konton och betalningar för både företag och privatpersoner [2]. En av de stora effekterna av PSD2 på ett företag är förändringar i betalningsprocesser. PSD2 kräver att företag implementerar Strong Customer Authentication (SCA) för elektroniska betalningar, vilket innebär tvåfaktorsautentisering för att garantera säkerheten för transaktioner [18]. Denna förändring kan kräva att företag uppdaterar sina betalningssystem, vilket kan vara tidskrävande och kostsamt. Dessutom tillåter PSD2 för tredje parts leverantörer att få tillgång till ett företags kundkontoinformation och initiera betalningar för deras räkning, vilket också kan påverka ett företags betalningsprocesser [4].

En annan påverkan av PSD2 på ett företag är ökad konkurrens och innovation. PSD2 syftar till att öka konkurrensen på betalningsmarknaden genom att låta tredjepartsleverantörer erbjuda betaltjänster och få tillgång till kundkontoinformation [5]. Detta kan skapa nya möjligheter för mindre aktörer med innovativa lösningar att ta sig in på marknaden och konkurrera med etablerade företag. Som ett resultat kan företag behöva anpassa sina affärsmodeller och strategier för att förbli konkurrenskraftiga [19]. Denna ökade konkurrens kan dock även leda till lägre transaktionskostnader för företag och kunder [20].

Slutligen kommer PSD2 också med efterlevnadskostnader och krav för företag. PSD2 kräver att företag följer olika regleringar, inklusive SCA och dataskyddskrav [8]. Dessa efterlevnadskostnader kan vara betydande, särskilt för mindre företag som kanske inte har resurser att genomföra de nödvändiga förändringarna. Dessutom kan underlåtenhet att följa PSD2 leda till påföljder och skada på rykte för ett företag [21]. Som ett resultat måste företag noggrant överväga effekten av PSD2 på sin verksamhet och vidta åtgärder för att säkerställa efterlevnad av reglerna.

Fördelar med PSD2 för företag och konsumenter

Betaltjänstdirektivet 2 (PSD2) är ett EU-direktiv som syftar till att förenkla och säkra betalningsflöden för både företag och konsumenter i Europa. En av fördelarna med PSD2 är ökad säkerhet och åtgärder för att förebygga bedrägerier. Detta uppnås genom implementering av krav på stark kundautentisering (SCA), som kräver att kunder måste gå igenom en tvåfaktorsautentiseringsprocess för att verifiera sin identitet innan de slutför en transaktion [22]. Genom att förbättra säkerhetsåtgärderna syftar PSD2 till att minska risken för bedrägerier och öka kundernas förtroende för betaltjänster [23].

En annan fördel med PSD2 är förbättrad kundupplevelse. PSD2 främjar öppen bankverksamhet, vilket gör att tredjepartsleverantörer kan komma åt kundkontoinformation och initiera betalningar för deras räkning. Detta gör det möjligt för kunder att få tillgång till ett bredare utbud av finansiella tjänster och produkter och att hantera sin ekonomi enklare och mer effektivt [24]. Dessutom främjar PSD2 konkurrens på betaltjänstmarknaden, vilket kan leda till bättre prissättning och mer innovativa tjänster för kunderna [25].

PSD2 stimulerar också innovation inom betaltjänster, eftersom det uppmuntrar utvecklingen av nya betalningslösningar och affärsmodeller. PSD2 kräver att banker tillhandahåller tillgång till sin betalningsinfrastruktur till tredjepartsleverantörer, såsom fintechföretag, vilket kan leda till skapandet av nya betaltjänster och teknologier [2]. Detta kan gynna både företag och konsumenter, eftersom det ger fler alternativ för betalningshantering och kan leda till ökad effektivitet och kostnadsbesparingar. Sammantaget representerar PSD2 ett betydande steg framåt inom betaltjänstbranschen, vilket främjar säkerhet, innovation och förbättrad kundupplevelse.

 1. Betaltjänster (PSD 2/PAD) – Finansinspektionen. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from www.fi.se/sv/betalningar/andra-betaltjanstdirektivet-psd-2/
 2. PSD 2 | Swedishbankers – Svenska Bankföreningen. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from www.swedishbankers.se
 3. Betaltjänstdirektivets inverkan på företagskunder – Nordea. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from www.nordea.fi
 4. Betaltjänstdirektivet PSD 2 – SEB. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from seb.se/juridik-och-sakerhet/betaltjanstdirektivet-psd-2
 5. PSD2 möjliggör ökad konkurrens | Sveriges Riksbank. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from www.riksbank.se
 6. PSD2 – detta är det nya betaltjänstdirektivet 2019 – Visma Spcs. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from vismaspcs.se
 7. Revolutionen uteblev – nu byggs nya allianser – Finansliv. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from www.finansliv.se
 8. Betaltjänstdirektivet PSD2 – Handelsbanken. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from www.handelsbanken.se
 9. Klarna lanserar Open Banking-plattform. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from www.klarna.com
 10. Vad är Stark kundautentisering (SCA)? – SumUp. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from help.sumup.com
 11. PSD2 – DiVA portal. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1119273/FULLTEXT03
 12. Open banking är här – mina första erfarenheter – LinkedIn. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from se.linkedin.com
 13. Nya regler om stark kundautentisering – Finansinspektionen. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from www.fi.se
 14. Vad är PSD2 och hur påverkar det dig som… | Worldline Sverige. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from www.bambora.com
 15. Stark kundautentisering – Stripe. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from stripe.com/sv-us/guides/strong-customer-authentication
 16. PSD2 och Open Banking – vad är det fråga om? – Sparbanken. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from www.saastopankki.fi
 17. Vad är stark kundautentisering? | Booking.com for Partners. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from partner.booking.com
 18. Riksbanken bidrar aktivt i det internationella samarbetet. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from www.riksbank.se
 19. Bankerna tvingas dela med sig – Finansliv. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from www.finansliv.se/artikel/bankerna-tvingas-dela-med-sig/
 20. Införande av nytt betalningsdirektiv Interpellation 2015/16:643 …. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from www.riksdagen.se
 21. SAMMANFATTNING AV ÅRSRAPPORTEN FÖR PDF Gratis …. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from docplayer.se
 22. Kunskap & inspiration för dig som entreprenör – UC. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from www.uc.se/kunskap-inspiration/entreprenor/
 23. Årsredovisning. Innehåll markerar i någon mån slutet på en …. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from docplayer.se
 24. Digitala banktjänster – tre tydliga trender – Nordea. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from www.nordea.com
 25. Blogg – UCs experter bevakar omvärlden, trender …. (n.d.) Retrieved May 20, 2023, from www.uc.se/blogg/

Relaterade Inlägg

Thank God It’s Friday’s i konkurs

Det är svenska delen av franchisekedjan som nu går i konkurs. I...

Nytt stort konkursrekord – 1047 konkurser! Dessutom kris för restaurangbranschen

Januari markerar ännu en rekordmånad när det kommer till antalet konkurser. Totalt...

Internationell studie visar att sex av tio företag som drabbas  

Ransomware-attacker där man pressas att betala lösen har blivit allt vanligare och...