lördag , 18 maj 2024
AFFÄRSJURIDIK

Utredning ska se över den statliga lönegarantin

Lönegaranti är ett skydd för anställda även vid obestånd ska få lön, max 4 basbelopp fn. Ca 210.000 kr. Lönegarantin gäller vid företagsrekonstruktion och konkurs och handläggs av varje respektive länsstyrelse. Lönegarantin ersätter innestående lön, semesterersättning och i vissa fall uppsägningslön.

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att föreslå ett nytt, ändamålsenligt och rättssäkert regelverk för den statliga lönegarantin.

En myndighet ska ges huvudansvaret för systemet och utgångspunkten ska vara att Skatteverket får det ansvaret.

Det nya lönegarantisystemet ska förhindra missbruk av lönegarantin och samtidigt se till att enskilda som har rätt till ersättning snabbt kan få sin utbetalning. 

– Regeringen vill skapa ett regelverk som är hållbart över tid, där de enskilda som har rätt till ersättning kan få sin utbetalning skyndsamt samtidigt som myndigheterna förhindrar missbruk av lönegarantin, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Den statliga lönegarantin är ett skydd för arbetstagare som innebär att staten betalar arbetstagarens lön om arbetsgivaren försatts i konkurs eller genomgår företagsrekonstruktion, upp till ett visst belopp. 

Utredning ska föreslå ett nytt system

Det nuvarande lönegarantisystemet är komplext, och möjligheterna till kontroll, uppföljning och utvärdering är begränsade.

Det finns ingen möjlighet att stoppa beslutade utbetalningar om det visar sig att de är beslutade på felaktiga grunder. Det finns även indikationer på ett relativt omfattande missbruk av lönegarantin.

Ett exempel är när ett företag används som brottsverktyg genom att påhittade lönefordringar ligger till grund för krav på utbetalningar från lönegarantisystemet i samband med en konkurs. 

För att möta de utmaningar och behov som finns behövs ett nytt, ändamålsenligt och rättssäkert lönegarantisystem. I det nuvarande systemet fattas beslut om lönegaranti av konkursförvaltare/rekonstruktör medan utbetalningarna hanteras av sju länsstyrelser.

Det saknas således en aktör med ett ansvar för helheten. Utredaren får därför i uppgift att ge en myndighet huvudansvaret för lönegarantiärenden.

I ansvaret ska ingå uppgifter som kontroll, beslut och utbetalning av lönegarantiersättning, liksom en möjlighet att stoppa och att kräva tillbaka felaktiga utbetalningar. Enskildas integritet ska värnas.

Utredaren ska bland annat:

  • analysera lönegarantisystemet ur ett helhetsperspektiv och lämna förslag på ett nytt, ändamålsenligt och rättssäkert lönegarantisystem, där en myndighet, i första hand Skatteverket, ska ha huvudansvaret för lönegarantiärenden.
  • bedöma och lämna förslag på vad en ansökan om lönegaranti bör innehålla och hur förfarandet för att inleda ett lönegarantiärende bör utformas.
  • bedöma och lämna förslag på hur en effektiv och välavvägd kontroll bör utformas samt vilka uppgiftsskyldigheter och möjligheter till informationsutbyte som ska finnas.
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2025.

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Elva åtgärder för att bekämpa ekobrott

Ekobrott, inte sällan med koppling till organiserad brottslighet, utgör ett allvarligt och...

Upphandlingsmyndighet upphandlade otillåtet en chef

Enligt Konkurrensverket var avtalet om en interimschef en otillåten direktupphandling. Upphandlingsmyndigheten får...

Sju månader felaktigt näringsförbud värt 30.000 kr

I en dom från tingsrätten förbjöds en man inledningsvis näringsförbud. Men efter...

Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott

Intressant pilotmål, vilket ansvar har säljaren av bolaget? Tre personer misstänks för...