lördag , 18 maj 2024
AFFÄRSJURIDIK

Hur du startar en egen pensionsstiftelse i ditt företag?

Förstå grunderna för pensionsstiftelser

Att starta en pensionsstiftelse i ett företag är ett sätt för arbetsgivare att säkerställa ett löfte om pension till sina anställda. En pensionsstiftelse är en juridisk person som en arbetsgivare bildar för att säkerställa sina pensionsåtaganden till sina anställda [1]. Detta görs genom att tillgångar överförs till pensionsstiftelsen enligt garantilagen [2]. Pensionsstiftelsen övervakas av länsstyrelsen i det län där företaget har sitt säte [3]. Att starta en pensionsstiftelse kan ge många fördelar för både arbetsgivaren och de anställda.

En av de främsta anledningarna till att starta en pensionsstiftelse är att ge de anställda en trygg pensionsplan. Genom att inrätta en pensionsstiftelse kan arbetsgivare säkerställa att deras anställda får en pension som inte är beroende av företagets ekonomiska hälsa. Detta kan bidra till att förbättra de anställdas behållning och lojalitet, samt attrahera nya talanger till företaget. Att starta en pensionsstiftelse kan dessutom ge skatteförmåner till arbetsgivaren [4].

Det finns olika typer av pensionsstiftelser som arbetsgivare kan välja mellan, till exempel förmånsbestämda eller avgiftsbestämda planer.

Vilken typ av pensionsstiftelse som väljs beror på arbetsgivarens ekonomiska situation och de anställdas behov [5]. Det är dock viktigt att notera att att starta en pensionsstiftelse även kan innebära utmaningar vid en försäljning eller likvidation av företaget [6]. Därför är det viktigt att noga överväga de potentiella riskerna och fördelarna innan en pensionsstiftelse etableras. Pensionsstiftelsen ska också vara registrerad och övervakad av styrelsen inom sex månader från det att den åtagit sig uppdraget att sköta förvaltningen [7]. Sammantaget kan starta en pensionsstiftelse ge en säker pensionsplan för anställda och skatteförmåner för arbetsgivare.

Att inrätta en pensionsstiftelse i ditt företag

Att inrätta en pensionsstiftelse i ett företag kan vara ett klokt beslut för arbetsgivare som vill säkerställa ett pensionsutfästelse för sina anställda. Enligt garantilagen kan en arbetsgivare inrätta en pensionsstiftelse och överföra tillgångar till denna med avdragsrätt och därigenom säkra ett pensionsutfästelse i egen regi [2]. Det är viktigt för arbetsgivare att identifiera behovet av en pensionsstiftelse och bedöma om den överensstämmer med företagets mål och värderingar. Detta kan innebära att utvärdera de nuvarande pensionsplanerna och avgöra om en pensionsstiftelse skulle ge ytterligare förmåner till anställda [8].

Att skapa en förtroenderåd är ett avgörande steg för att etablera en pensionsstiftelse. Förvaltningsstyrelsen ansvarar för att stiftelsen förvaltas och att den fungerar i enlighet med stiftelseurkund och stadgar. Det rekommenderas att ha en mångsidig styrelse med ledamöter som har expertis inom ekonomi, juridik och näringsliv [9]. Det är dock viktigt att notera att styrelseledamöter och verkställande direktörer kan bli skadeståndsskyldiga under vissa omständigheter, så det är viktigt att se till att styrelsen är kunnig om deras juridiska ansvar [10].

När förtroendenämnden har inrättats är nästa steg att fastställa förtroendehandlingen och reglerna. Detta dokument beskriver syftet med stiftelsen, hur den kommer att förvaltas och hur tillgångarna kommer att fördelas. I gåvobrevet, testamentet eller annan handling ska det framgå hur egendomen ska användas, hur styrelsen ska utses samt andra viktiga detaljer [11]. Det är också nödvändigt att stiftelsens styrelse eller förvaltare anmäler stiftelsen för registrering, vilket innefattar att lämna stiftelsens namn, säte och annan relevant information [7]. Arbetsgivare kan söka hjälp från yrkesverksamma som är specialiserade på att inrätta pensionsstiftelser för att säkerställa att processen slutförs effektivt och ändamålsenligt [12].

Förvalta och underhålla en pensionsstiftelse

Att starta en pensionsstiftelse i ditt företag kan ge betydande fördelar för både dig och dina anställda. Att förvalta och underhålla en pensionsstiftelse kan dock vara en komplex process som kräver noggrann uppmärksamhet och planering. En av de mest kritiska aspekterna av att förvalta en pensionsstiftelse är investerings- och finansförvaltning. Som förtroendeman har du ett juridiskt ansvar att agera för dina medlemmars bästa och fatta sunda investeringsbeslut [7]. Därför är det viktigt att ha en solid investeringsstrategi och regelbundet övervaka och justera portföljen för att säkerställa att den överensstämmer med stiftelsens mål och mål.

Efterlevnad av myndighetskrav är en annan avgörande aspekt av att förvalta en pensionsstiftelse. Det finns olika juridiska och regulatoriska krav som måste uppfyllas för att säkerställa att stiftelsen fungerar inom lagen. Dessa krav inkluderar registrering hos relevanta myndigheter, inlämnande av skattedeklarationer och bokslut samt efterlevnad av investerings- och upplysningsregler. Underlåtenhet att följa dessa krav kan leda till straff och rättsliga konsekvenser. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad med regulatoriska förändringar och söka professionell rådgivning vid behov.

Effektiv kommunikation med medlemmar och intressenter är avgörande för att en pensionsstiftelse ska lyckas. Medlemmar behöver informeras om sina förmåner, investeringsstrategier och eventuella förändringar i stiftelsens verksamhet. Tydlig och koncis kommunikation kan hjälpa till att bygga upp förtroende och förtroende för grunden och öka medlemmarnas tillfredsställelse. Dessutom måste intressenter som tillsynsmyndigheter, revisorer och förvaltare hållas informerade om stiftelsens verksamhet och finansiella resultat. Regelbunden rapportering och transparens kan hjälpa till att säkerställa efterlevnad och bygga upp positiva relationer med intressenter. Sammantaget kräver förvaltning och underhåll av en pensionsstiftelse noggrann uppmärksamhet på investerings- och finansförvaltning, efterlevnad av regulatoriska krav och effektiv kommunikation med medlemmar och intressenter.

 1. Pensionsstiftelser | Finansinspektionen.https://www.fi.se/sv/forsakring/sok-tillstand/pensionsstiftelser/Åtkomst 2023-04-23
 2. Pensionsstiftelse – Rättslig vägledning – Skatteverket.https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/339001.htmlÅtkomst 2023-04-23
 3. Ordförklaring för pensionsstiftelse – Björn Lundén.https://www.bjornlunden.se/juridik/pensionsstiftelse__1812Åtkomst 2023-04-23
 4. Starta eget företag – vad händer med din pension? – Pensure.https://www.pensure.se/kunskapsbanken/starta-eget-foretag-vad-hander-med-din-pensionÅtkomst 2023-04-23
 5. Pensionsstiftelse – PRI Pensionsgaranti.https://www.pri.se/sv/kreditforsakring/pensionsstiftelse/Åtkomst 2023-04-23
 6. Utmaningar med stora överskott i små pensionsstiftelser.https://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/pensionsstiftelser-overskottÅtkomst 2023-04-23
 7. Bilda och registrera stiftelse | Länsstyrelsen Stockholm.https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/bo-och-leva/om-pengar/stiftelser/bilda-och-registrera-stiftelse.htmlÅtkomst 2023-04-23
 8. Pension – olika sparande för olika företag – Baker Tilly Sverige.https://www.bakertilly.se/pension-olika-sparande-for-olika-foretag/Åtkomst 2023-04-23
 9. Utveckla din styrelse – Verksamt.se.https://www.verksamt.se/utveckla/styrelsearbeteÅtkomst 2023-04-23
 10. Styrelse och verkställande direktör i aktiebolag – Bolagsverket.https://bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/startaaktiebolag/styrelseochverkstallandedirektoriaktiebolag.505.htmlÅtkomst 2023-04-23
 11. Starta en ideell organisation – Giva Sverige.https://www.givasverige.se/tryggt-givande/starta-en-ideell-organisation/Åtkomst 2023-04-23
 12. Stiftelser arbetsgivare – stiftelser pension & vinstandelar.https://www.avsparbank.se/foretag/bli-kund/stiftelser/stiftelser-for-arbetsgivare.htmlÅtkomst 2023-04-23

 

Relaterade Inlägg

Elva åtgärder för att bekämpa ekobrott

Ekobrott, inte sällan med koppling till organiserad brottslighet, utgör ett allvarligt och...

Upphandlingsmyndighet upphandlade otillåtet en chef

Enligt Konkurrensverket var avtalet om en interimschef en otillåten direktupphandling. Upphandlingsmyndigheten får...

Sju månader felaktigt näringsförbud värt 30.000 kr

I en dom från tingsrätten förbjöds en man inledningsvis näringsförbud. Men efter...

Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott

Intressant pilotmål, vilket ansvar har säljaren av bolaget? Tre personer misstänks för...