lördag , 18 maj 2024
AFFÄRSJURIDIK

Luckan för att söka stöd enligt klimatklivet är öppen i 10 dagar

Senast 28 september kan företag söka stöd, för olika klimat, energibesparingar, miljö och motsvarande investeringar.

Artikel 36: Investeringsstöd till miljöskydd

Artikel 36 kan tillämpas för stöd till miljöinvesteringar som höjer nivån på det miljöskydd som uppstår på grund av verksamheten. Investeringsmerkostnader som behövs för att gå längre än unionsnormer kan berättiga till stöd.

Artikel 36A

Investeringsstöd för allmänt tillgänglig infrastruktur för laddning eller tankning av utsläppsfria och utsläppssnåla vägfordon får ges enligt artikel 36a. Artikeln omfattar således publik elbilsladdning och tankinfrastruktur för vätgasfordon. Stöd enligt artikel 36a ska beviljas genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande utifrån tydliga, transparenta och icke-diskriminerande kriterier.

Behovet av stöd ska kontrolleras på förhand genom öppet offentligt samråd eller oberoende marknadsundersökning. Det gäller dock inte om det totala antalet fordon utgör mindre än 2 procent av landets registrerade fordon inom en och samma kategori.

Det innebär att behovet av stöd inte behöver undersökas för till exempel vätgasinfrastruktur.

Artikel 38 och 39: Investeringsstöd till energieffektivisering

Artikel 38 kan tillämpas för energibesparande åtgärder. Endast de kostnader som har ett direkt samband med högre energieffektivitet är stödberättigade. Artikel 39 gäller investeringsstöd för energieffektivitetsprojekt i byggnader, men är svår att tillämpa i Sverige. För investeringsstöd till energieffektiviseringsprojekt i byggnader kan istället artikel 38 tillämpas.

Artikel 41: Investeringsstöd till främjande av energi från förnybara energikällor

Artikel 41 tillämpas framför allt vid energikonvertering, det vill säga vid byte av energikälla för uppvärmning. Artikeln tillämpas också för stöd till produktion av förnybara fordonsbränslen. 

De stödberättigade kostnaderna ska vara de investeringsmerkostnader som är nödvändiga för att främja produktionen av energi från förnybara energikällor.

Observera att Klimatklivet inte får ge stöd  till investeringar som gäller elproduktion. Således kan stöd inte ges för solceller. Klimatklivet får endast ge stöd till elproduktion från biogas som har producerats genom rötning och omvandlas till el i en eller flera stationära motorer.

Artikel 46: Investeringsstöd för energieffektiva fjärrvärme- och kylsystem

För etablering eller utbyggnad av fjärrvärmenät kan artikel 46 tillämpas. Möjligt stöd påverkas av beräknat rörelseresultat. Observera att klimatklivsförordningen inte medger stöd till verksamheter som omfattas av EU:s utsläppshandel, med undantag för tillvaratagande av spillvärme. 

Artikel 47: Återvinning och återanvändning av avfall

Artikel 47 kan tillämpas för investeringar för återvinning och återanvändning av avfall om avfallet annars skulle bortskaffas eller hanteras på ett mindre miljövänligt sätt. Det gäller avfall som produceras av andra, inte stödmottagarens eget avfall. Enligt artikeln krävs också att investeringen leder till en förbättring jämfört med den nyaste tekniken. Den som söker behöver därför visa att en lämplig tredje part har bedömt att åtgärden avser ny och obeprövad teknik.

Läs mer här
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/luft-och-klimat/regler-for-klimatklivet/

Sök stödet här
https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_cfd_multiserv_formhotell_tr&scriptcomponent.cmtagname=trex-lst-klimatinvesteringsstod_ansokan-cfd&service_name=klimatinvesteringsstod_ansokan&skip.login=yes

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Elva åtgärder för att bekämpa ekobrott

Ekobrott, inte sällan med koppling till organiserad brottslighet, utgör ett allvarligt och...

Upphandlingsmyndighet upphandlade otillåtet en chef

Enligt Konkurrensverket var avtalet om en interimschef en otillåten direktupphandling. Upphandlingsmyndigheten får...

Sju månader felaktigt näringsförbud värt 30.000 kr

I en dom från tingsrätten förbjöds en man inledningsvis näringsförbud. Men efter...

Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott

Intressant pilotmål, vilket ansvar har säljaren av bolaget? Tre personer misstänks för...